Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Update tuần 12: Cùng tậu Phệ hồn

 

Trong Update này có thể xổ số tìm phệ hồn, ngoài ra các baby cùng GM test thêm rate tỷ lệ rơi phù chí thánh (Bạo kích, Giảm bạo kích, Tăng sát thương bạo kích, giảm sát thương bạo kích) kèm hộp đá ở vị trí quái mới bên Côn Luân (sau khi chết 3 phút quái xuất hiện lại).
Tỷ lệ sẽ điều chỉnh sau 01 tuần test.