Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Thông báo cập nhật bán 03 Linh Môi PB chính

 

Thông báo cập nhật bán 03 Linh Môi PB chính, sau đây là nội dung góp ý cũng như thông tin do các gamer cung cấp. 
1. Cập nhật bán 03 Linh Môi PB chính gồm: Phệ Hồn, Thiên Gia Kiếm, Vô Gian vào shop pháp bảo hà dương trong lần cập nhật sau:
Nội dung & Thông tin do Seito─★ cung cấp  >>> thưởng nóng 100 Đá cho phần cung cấp thông tin.

2. Đổi tỷ lệ Linh Đạo Uẩn Huyền 20 = 50 Tạo Hóa Châu ML.

Thông tin do Tina cung cấp, thưởng nóng 20 Đá.