Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Bảng giá Donate Ủng Hộ Mị Lực Hội

 

Bảng giá Donate Ủng Hộ Mị Lực Hội cho ae nào muốn duy trì sự hoạt động của hội, nội dung đóng góp như sau:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20 Point (01 Toàn tẩy phù & 01 Vô Tự Thiên Thư).
50 Point (02 Toàn tẩy phù & 03 Vô Tự Thiên Thư & 100 Kim Chuyên).
50 Point (Chuyển Tam Giới).
50 Point (Coppy Pháp Bảo trong ngày bảo trì thứ Bảy).
100 Point Coppy Pháp bo trong vòng 12h sau khi thanh toán.
100 Point (1000 Kim Chuyên).
100 Point (250k điểm sư đồ >>> Khi có thông báo).
100 Point (Level CS 147, NV chuyển tối thiểu lv chưa cs 135 TC5). 
100 Point (1.500.000 vàng)
100 Point (30 Kim tinh thiết ngọc C10) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lưu ý khi có nhu cầu dnt ủng hộ server, các bạn vui lòng gửi rõ yêu cầu kèm send trước thông tin thẻ, các yêu cầu khi chưa thanh toán chđược ghi nhận và chưa không thực hiện.
++++++++++++++++++++++++++++++
Xem thông tin tại tài khoản.