Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng dẫn mở rộng Kho & Hàng trang

 

Để hành trang và kho rộng rãi, các bạn lại Shop Mị Lực mua hai trang bị như trong hình. Lưu ý là chỉ mua được vật phẩm mở hàng trang, vật phẩm mở kho thì GM sẽ tặng.
 

Sau đó lại NPC Thủ Kho của map Hà Dương, chọn nhiệm vụ liên quan, rồi trả Q thôi, hành trang sẽ rộng mênh mong với 144 ô.